Η ιστορία μας

HELLAS GREEN

Η εταιρεία "HELLAS GREEN" δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων πρασίνου από το 2017, έτος ίδρυσής της. Αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Την διαχείριση της Ο.Ε. έχει αναλάβει ο κ. Κουτσούκος Σταύρος και δραστηριοποιείται στον χώρο των δενδροκομικών εργασιών με την μορφή ατομικής επιχείρησης από το 2002. Ο κ. Κουτσούκος Αλέξιος χειριστής μηχανημάτων έργου με πολυετή εμπειρία.  

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αντικείμενο εργασιών της αποτελεί η εκτέλεση δημόσιων έργων με κύριες δραστηριότητες την εκτέλεση έργων πρασίνου (διαμόρφωση- συντήρηση - επίβλεψη χώρων πρασίνου, κλαδεύσεις), τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, μπαζών και ογκωδών αντικειμένων, την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και τα οικοδομικά έργα. Έχει συνάψει συμβάσεις και εκτελέσει άρτια και εμπρόθεσμα έργα με πολλούς φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικά έργα.